• MAMMILLARIA bocasana Lau 1182

  MAMMILLARIA bocasana Lau 1182
  نام و شماره فيلد : Lau 1182
  کد کاکتوس : 1535
  اندازه کاکتوس: 4
  قيمت : 8000
  Lau 1182
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA perbella REPP 787

  MAMMILLARIA perbella REPP 787
  نام و شماره فيلد : REPP 787
  کد کاکتوس : 1682
  اندازه کاکتوس: 3
  قيمت : 2
  REPP 787
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • ASTROPHYTUM asterias code KP 207

  ASTROPHYTUM asterias code KP 207
  نام و شماره فيلد :
  کد کاکتوس :
  اندازه کاکتوس: 1
  قيمت : 0

  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA mystax MULTISETA MZ 208

  MAMMILLARIA mystax MULTISETA MZ 208
  نام و شماره فيلد : MZ 208
  کد کاکتوس : 1663.5
  اندازه کاکتوس: 5
  قيمت : 2
  MZ 208
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA oaxacensis MZ 634

  MAMMILLARIA oaxacensis MZ 634
  نام و شماره فيلد : MZ 634
  کد کاکتوس : 1674
  اندازه کاکتوس: 5
  قيمت : 2
  MZ 634
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • THELOCACTUS bicolor ssp. Bolaensis KMR 280

  THELOCACTUS bicolor ssp. Bolaensis KMR 280
  نام و شماره فيلد :
  کد کاکتوس : 2052
  اندازه کاکتوس: 1
  قيمت : 0

  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA mystax coll. Josef Odehnal

  MAMMILLARIA mystax coll. Josef Odehnal
  نام و شماره فيلد : coll. Josef Odehnal
  کد کاکتوس : 1663
  اندازه کاکتوس: 6
  قيمت : 2
  coll. Josef Odehnal
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA formosa RITTERIANA MK 9 . 18 B

  MAMMILLARIA formosa RITTERIANA MK 9 . 18 B
  نام و شماره فيلد : MK 9 . 18 B
  کد کاکتوس : 1586
  اندازه کاکتوس: 5
  قيمت : 2
  MK 9 . 18 B
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA formosa form coll. Josef Odehnal

  MAMMILLARIA formosa form coll. Josef Odehnal
  نام و شماره فيلد : coll. Josef Odehnal
  کد کاکتوس : 1578.4
  اندازه کاکتوس: 5
  قيمت : 9000
  coll. Josef Odehnal
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA elegans CONSPICUA Lau 1018

  MAMMILLARIA elegans CONSPICUA Lau 1018
  نام و شماره فيلد : Lau 1018
  کد کاکتوس : 1574
  اندازه کاکتوس: 6
  قيمت : 2
  Lau 1018
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA SP PP 1510

  MAMMILLARIA SP PP 1510
  نام و شماره فيلد : PP 1510
  کد کاکتوس : 1713
  اندازه کاکتوس: 6
  قيمت : 2
  PP 1510
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA prolifera DC 883

  MAMMILLARIA prolifera DC 883
  نام و شماره فيلد : DC 883
  کد کاکتوس : 1686
  اندازه کاکتوس: 4
  قيمت : 0
  DC 883
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA spinosissima Repp 773

  MAMMILLARIA spinosissima Repp 773
  نام و شماره فيلد : Repp 773
  کد کاکتوس : 1715
  اندازه کاکتوس: 3
  قيمت : 2
  Repp 773
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • ASTROPHYTUM asterias japan cv U FO

  ASTROPHYTUM asterias japan cv U FO
  نام و شماره فيلد : Japan cultivar
  کد کاکتوس : 150.58
  اندازه کاکتوس: 1
  قيمت : 0
  Japan cultivar
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA hirsuta Repp 1236

  MAMMILLARIA hirsuta Repp 1236
  نام و شماره فيلد : Repp 1236
  کد کاکتوس : 1627
  اندازه کاکتوس: 3
  قيمت : 2
  Repp 1236
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • MAMMILLARIA dixanthocentron MZ 419

  MAMMILLARIA dixanthocentron MZ 419
  نام و شماره فيلد : MZ 419
  کد کاکتوس : 1568
  اندازه کاکتوس: 4
  قيمت : 2
  MZ 419
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • TURBINICARPUS jauernigii PP 190

  TURBINICARPUS jauernigii PP 190
  نام و شماره فيلد : PP 190
  کد کاکتوس : 2220.6
  اندازه کاکتوس: 3
  قيمت : 20000
  PP 190
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 • 
 • TURBINICARPUS klinkerianus

  TURBINICARPUS klinkerianus
  نام و شماره فيلد : -
  کد کاکتوس : 2222
  اندازه کاکتوس: 3
  قيمت : 25000
  -
  10 بذر = ---
  20 بذر = ---
  50 بذر = ---
  200 بذر = ---
  500 بذر = ---
  مشخصات کامل
 •